Rahim Yar Khan Diagnostic Hospital, Hospital road, Rahim Yar Khan, Rahim Yar Khan
Doctors in Rahim Yar Khan Diagnostic
MBBS,FCPS
3.5/5
15 Min
Wait Time
NA
Experience
Rs. 2000
Consultation Fee
About Rahim Yar Khan Diagnostic